Tietosuojaseloste

   

Rekisterinpitäjä     

Salpausselän Beagle r.y.    Kettumäenkuja 

37 15880 Hollola   salpausselanbeagle@gmail.com     

     

Yhdistys toimii rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme yhdistyksen toimintaan osallistuvista. Rekisterinpitäjä on vastuussa sille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Tietosuojassa kyse on luottamuksesta, ja yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on yhdistykselle ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi keräämme henkilötietojasi vain niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä ylläpitääksemme ja hoitaaksemme suhdetta yhdistyksen toimintaan osallistuviin. Tässä tietosuojaselosteessa on käsitelty niitä periaatteita, joita yhdistys toteuttaa henkilötietoja käsittelyssä.     

Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa     

Salpausselän Beagle r.y./Ilkka Kauhala    Kettumäenkuja 

37 15880 Hollola ilkkakauhala@gmail.com     

0400 393454     

     

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset     

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen taikka yhdistyksen ja jäsenen välisen jäsensuhteen taikka muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, etenkin seuraaviin käsittelyn tarkoituksiin:     

●      Jäsenyyksien ylläpito     

●      Kilpailutoiminnan toteuttaminen     

●      Tulospalvelun ylläpito ja tilastojen julkaisu     

●      Sähköinen jäsenviestintä, esimerkiksi websivut     

●      Analysointi ja tilastointi     

●      Asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttaminen sekä kehittäminen     

Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät, rekisterin tietosisältö     

Yhdistys käsittelee rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai henkilötietojen ryhmiä:     

● Yhteystiedot; henkilön nimi, osoite, puh. numero ja sähköposti osoite ●

Yhdistyksen henkilön kilpailutoimintaan liittyvät tiedot.    

Säännönmukaiset tietolähteet     

● Jäseneltä itseltään suoraan järjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, tai muulla vastaavalla tavalla.    

Tietojen säilytysaika     

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen henkilötietojen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.     

Voimme kuitenkin olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.     

Henkilötietojen käsittelijät     

Yhdistyksen sihteeri, jonka tehtävien toteuttamiseksi henkilötietojen käsittely on välttämätöntä, voi käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.     

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle      

Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.     

Säännönmukaiset tietojen luovutukset      

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Yhdistys ei myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille. Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:    

Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.    

Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.     

Rekisterin suojauksen periaatteet     

Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään sihteerin hallussa.     

Sivujen toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että̈ syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille.     

Rekisterin tietojen käsittelyyn on käyttöoikeudet vain sillä rekisterinpitäjän henkilöstön jäsenellä joiden työtehtävien suorittaminen sitä edellyttää. Rekisterin tietojen muokkaaminen ja lukeminen edellyttää henkilökohtaista tunnistautumista järjestelmään.     

Rekisteröidyn oikeudet     

Rekisteröidyllä on EU: tietosuoja-asetuksen 679/2016 artiklan 15 -21 mukaisesti oikeus saada pääsy tietoihin, pyytää tietojen oikaisemista tai poistoa, rajoittaa käsittelyä, siirtää tiedot järjestelmästä toiseen sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä.     

Edellä mainittuihin oikeuksiin viitaten pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:     

Salpausselän Beagle r.y. / Tietosuoja     

Kettumäenkuja 37   15880 

Hollola     

tai sähköpostitse osoitteeseen: salpausselanbeagle@gmail.com  

     

Pyynnöt voidaan esittää myös henkilökohtaisesti osoitteessa:     

Kettumäenkuja 37 15880 Hollola     

Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla yhdistys käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.